Fungsi f dinyatakan dengan rumus f(x) = ax + b, jika f(2) = 3 dan f(-3) = 13, maka nilai -a + b adalah ….

Soal

Fungsi f dinyatakan dengan rumus f(x) = ax + b, jika f(2) = 3 dan f(-3) = 13, maka nilai -a + b adalah ….

Pembahasan

Diketahui:

    Fungsi f dinyatakan dengan rumus f(x) = ax + b
    f(2) = 3
    f(-3) = 13

Ditanyakan:

    Nilai -a + b

Rumus:

    f(x) = ax + b

Substitusi:

    f(2) = 2a + b = 3
    f(-3) = -3a + b = 13

Dari kedua persamaan di atas, dapat diperoleh:

    2a + b = 3
    -3a + b = 13

Selanjutnya, dapat dipecahkan dengan menggunakan metode eliminasi atau metode substitusi. Salah satu cara adalah dengan mengalikan persamaan pertama dengan -1, kemudian menjumlahkan dengan persamaan kedua, sehingga diperoleh:

    -2a - b = -3
    -3a + b = 13
    5a = 10

Dengan demikian, a = -2. Selanjutnya, substitusikan nilai a = -2 ke salah satu persamaan yang telah diperoleh sebelumnya, misalnya persamaan pertama, sehingga diperoleh:

    2(-2) + b = 3
    4 + b = 3
    b = 3 + 4
    b = 7

Maka, nilai -a + b = -(-2) + 7 = 2 + 7 = 9. Jadi, nilai -a + b adalah 9.
No Comment
Add Comment
comment url